Category Archives: CÔNG NGHỆ

VNPI HCM

LOGO VNPI

Tên tổ chức Viện Năng suất Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh Thế mạnh 1       Nghiên cứu chuyên sâu về năng suất và các giải pháp nâng cao năng suất 2       Tư vấn áp dụng giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng 3       Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 4       Đánh giá và chứng nhận thực hành ... Read More »

College of Technology II

College of Technology II logo

Tên tổ chức Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội) Thế mạnh Cung cấp khóa đào tạo nghề chuyên nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động để đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Chức năng Hỗ ... Read More »

VNPI

LOGO VNPI

Tên tổ chức Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) Thế mạnh Tăng cường năng suất và chất lượng Chức năng Hỗ trợ chính sách ✔ Nghiên cứu ✔ Xây dựng năng lực ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung ✔ Quản trị ✔ Sản xuất/ Công nghệ Tiếp cận thị trường Tiếp cận vốn Phát triển nhân lực ✔ Phòng ... Read More »

QUACERT

LOGO QUACERT

Tên tổ chức Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) Thế mạnh Chứng nhận/ Tư vấn quản lý chất lượng và chuyển giao công nghệ Chức năng Hỗ trợ chính sách ✔ Nghiên cứu ✔ Xây dựng năng lực Tài chính Khác Dịch vụ Chung ✔ Quản trị Sản xuất/ Công nghệ Tiếp cận thị trường Tiếp cận vốn Phát ... Read More »

NATEC

LOGO NATEC

Tên tổ chức Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC), Thế mạnh Thương mại hóa công nghệ, chuyển giao công nghệ Chức năng Hỗ trợ chính sách        ✔ Nghiên cứu  ✔ Xây dựng năng lực  ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung  ✔ Quản trị  ✔ Sản xuất/ Công nghệ ... Read More »

VASI

logo vasi

Tên tổ chức Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam  (VASI) Thế mạnh VASI hỗ trợ các ngành công nghiệp phụ trợ Chức năng Hỗ trợ chính sách ✔ Nghiên cứu ✔ Xây dựng năng lực ✔ Tài chính ✔ Khác Dịch vụ Chung ✔ Quản trị ✔ Sản xuất/ Công nghệ ✔ Tiếp cận thị trường ✔ Tiếp ... Read More »

HAUI

logo haui

Tên tổ chức Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) Thế mạnh Hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV, ví dụ như cung cấp các công cụ kiểm tra sản phẩm và trang thiết bị, v.v… Chức năng Hỗ trợ chính sách Nghiên cứu ✔ Xây dựng năng lực ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung Quản trị Sản xuất/ Công ... Read More »

NASATI

LOGO NASATI

Tên tổ chức Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI) Thế mạnh NASATI cung cấp một nền tảng về thị trường để phục vụ cung cầu về công nghệ Chức năng Hỗ trợ chính sách  ✔ Nghiên cứu  ✔ Xây dựng năng lực  ✔ Tài chính Khác Dịch vụ Chung  ✔ Quản trị  ✔ Sản xuất/ ... Read More »

Translate »