College of Technology II

Tên tổ chức Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội)
Thế mạnh Cung cấp khóa đào tạo nghề chuyên nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động để đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước.
Chức năng Hỗ trợ chính sách x
Nghiên cứu x
Xây dựng năng lực x
Tài chính x
Khác  
Dịch vụ Chung x
Quản trị x
Sản xuất/ công nghệ x
Tiếp cận thị trường x
Tiếp cận vốn x
Phát triển nhân lực x
Khác  
Phòng ban đầu mối (1)    Phòng Khoa học – Hợp tác Quốc tế

(2)    Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị

Nhân sự (1)    Trần Viết Phú – Phó Hiệu trưởng

(2)    Bùi Văn Trí –  Phó Hiệu trường – Trưởng Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế

(3)    Nguyễn Thị Sang – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị

Địa chỉ liên hệ (1)    Phòng Khoa học – Hợp tác Quốc tế phongkhhtqt@hvct.edu.vn

(2)    Trần Viết Phú: phutranviet@hvct.edu.vn

(3)    Bùi Văn Trí:

tribuivan@hvct.edu.vn

(4)    Nguyễn Thị Sang: sangnguyenthi@hvct.edu.vn

 

ULR www.hvct.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »