CSID – DOIT

Tên tổ chức Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ trực thuộc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
Thế mạnh –    Cung cấp, triển khai dịch vụ giúp các doanh nghiệp hoạt động Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ

–    Tham mưu cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố

–    Là đầu mối phối hợp các Sở- Ngành, đơn vị có liên quan thúc đẩy phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố

–    Nghiên cứu phát triển toàn diện về Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng Hỗ trợ chính sách x
Nghiên cứu x
Xây dựng năng lực x
Tài chính
Khác x
Dịch vụ Chung
Quản trị x
Sản xuất/ công nghệ x
Tiếp cận thị trường x
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực x
Khác x
Phòng ban đầu mối Phòng tư vấn
Nhân sự 1.   Ms. Lê Nguyễn Duy Oanh- Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ

2.   Ms. Nguyễn Thụy Thanh Trang- Phó trưởng phòng Tư vấn- Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ

3.   Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh- chuyên viên phòng Tư vấn- Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ

Địa chỉ liên hệ 1.   Ms. Lê Nguyễn Duy Oanh- Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ

Email: lndoanh.sct@tphcm.gov.vn

2.   Ms. Nguyễn Thụy Thanh Trang- Phó trưởng phòng Tư vấn- Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ

Email: thanhtrang225@gmail.com

3.   Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh- chuyên viên phòng Tư vấn- Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ

Email: ntmhanh.sct@tphcm.gov.vn

ULR http://congthuonghcm.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »