GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN GIỚI THIỆU

Hệ thống mạng lưới các đơn vị hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp – Là một sản phẩm dự án Hỗ trợ của nhóm các chuyên gia JICA – Nhật Bản triển khai tại Việt Nam. Trong đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn của cả nước với lượng doanh nghiệp nhiều nhất và cũng là hai thành phố có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ với hệ thống các cơ quan nhà nước, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp đông đảo. Tại Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đơn vị đầu mối triển khai và tại Hồ Chí Minh là Sở Công thương TP HCM.

Cơ sở hình thành Dự án:

Xuất phát thực tiễn yêu cầu phát triển công tác hỗ trợ doanh nghiệp tại hai Thành phố lớn trong tình hình nền tảng hạ tầng các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp còn một số bất cập cần cải thiện. Đặc biệt cần hình thành hệ thống mạng lưới các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển để có thể điều tiết theo định hướng và nhằm hướng mục tiêu hỗ trợ hiệu quả. Từ thực tiễn rất nhiều các đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhưng các vấn đề đặt ra: Đâu là thế mạnh của từng đơn vị,  Làm sao liên kết các dịch vụ này tránh chồng chéo và tập trung nguồn lực và điều tiết các dịch vụ này hỗ trợ tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Mục đích dự án:

Thống kê và hình thành mạng lưới các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Nâng cao khả năng hỗ trợ doanh nghiệp của các đơn vị

Liên kết các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp

Là đầu mối nhận và hỗ trợ giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình vận hành doanh nghiệp

Các thành viên của Dự án:

Các chuyên gia JICA – Nhật Bản

Đại diện đầu mối: Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Sở Công thương TP. HCM

Đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn

Comments are closed.

Translate »