HAPI

Tên tổ chức Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HAPI)
Thế mạnh Phát triển nguồn lực nhân sự cho DNNVV, tư vấn và vườn ươm doanh nghiệp
Chức năng Hỗ trợ chính sách  ✔
Nghiên cứu  ✔
Xây dựng năng lực   ✔
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung   ✔
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường   ✔
Tiếp cận vốn  ✔
Phát triển nhân lực  ✔
Phòng ban đầu mối (1) Tư vấn Thông tin Doanh nghiệp
(2) Tư vấn Quản lý Đầu tư
(3) Đào tạo
(4) Phòng Nghiên cứu và phát triển Vườn ươm doanh nghiệp
Nhân sự (1) Lê Văn Quân – Giám đốc Trung tâm
(2) Nguyễn Hữu Lương – Phó Giám đốc Trung tâm
(3) Ngô Minh Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm
(4) Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Trưởng phòng Tư vấn thông tin doanh nghiệp
(5) Phạm Thị Diễm Ngọc  –  Trưởng phòng Tư vấn Quản lý đầu tư
(6) Lê Thị Hiền – Trưởng phòng Đào tạo
(7)Ngô Quốc Hưng  – Trưởng phòng Nghiên cứu, Phát triển và Quản lý vườn ươm doanh nghiệp
Địa chỉ liên hệ (1) Nguyễn Thị Tuyết Hạnh: Quockhanh2002@gmail.com
(2) Phạm Thị Diễm Ngọc: phamdiemngoc@gmail.com
(3)  Lê Thị Hiền: lehien.hapi@gmail.com
(4) Ngô Quốc Hưng : hotliney2k@gmail.com
(5) Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hà nội:  hotrodnnvvhanoi@gmail.com
Website www.hanoi-sme.vn

 

Comments are closed.

Translate »