HAUI

Tên tổ chức Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)
Thế mạnh Hỗ trợ kỹ thuật cho DNNVV, ví dụ như cung cấp các công cụ kiểm tra sản phẩm và trang thiết bị, v.v…
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu  ✔
Xây dựng năng lực  ✔
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ  ✔
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp (CPA)
Nhân sự (1) Dr. Nguyen Van Thanh, Giám đốc
(2) Mr. Nguyen Viet Tuyen, Phó GĐ
Địa chỉ liên hệ (1) Nguyenvanthanh.dhcn@gmail.com
(2) nviettuyen@gmail.com
Website https://www.haui.edu.vn/vn

 

Comments are closed.

Translate »