NASATI

Tên tổ chức Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI)
Thế mạnh NASATI cung cấp một nền tảng về thị trường để phục vụ cung cầu về công nghệ
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Trung tâm Công nghệ Thông tin Việt Nam
Nhân sự (1) Mr. Vu Anh Tuan, Giám đốc Trung tâm
(2) Ms. Vu Thuy Lien, Phó Giám đốc
Địa chỉ liên hệ (1) vuanhtuan@vista.gov.vn
(2) liennasati@gmail.com
Website http://www.vista.gov.vn/

Comments are closed.

Translate »