NATEC

Tên tổ chức Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC),
Thế mạnh Thương mại hóa công nghệ, chuyển giao công nghệ
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Thương mại hóa Công nghệ (TSC), Ban Đào tạo và Tư vấn
Nhân sự (1) Ms. Nguyen Thu Nga, Trưởng Ban
(2) Mr. Le Toan Thang, Phó GĐ TSC
Địa chỉ liên hệ (1) ngant.most@gmail.com
(2) Ltt126@gmail.com
Website http://natec.gov.vn/

 

Comments are closed.

Translate »