QUACERT

Tên tổ chức Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
Thế mạnh Chứng nhận/ Tư vấn quản lý chất lượng và chuyển giao công nghệ
Chức năng Hỗ trợ chính sách  ✔
Nghiên cứu  ✔
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung  ✔
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hàn Quốc  (INCENTECH)
Nhân sự Mr. Bui Ba Chinh, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Trung tâm INCENTECH
Địa chỉ liên hệ chinhbb@quacert.gov.vn;buibachinh@gmail.com
0946-484-082
Website http://quacert.gov.vn/

 

Comments are closed.

Translate »