SMEDF

Thế mạnh Cung cấp các khoản vay với thời hạn tới 7 năm, lãi suất tới 7% trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, chế biến và xử lý rác thải
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối (1) Phòng cho vay ủy thác;
(2) Phòng Giám sát và Quản lý Rủi ro
(3) Trung tâm đàm thoại;
(4) Phòng kế hoạch và chính sách
(5) Phòng hành chính;
(6) Phòng tài chính kế toán
Nhân sự (1) Bui Hoang Tung
(2) Nguyen Tuan Son
(3) Tran Thanh Thuy
(4) PhamVan Khoi
(5) Luong Thanh Loc
(6) Bui Nguyen Trang
Địa chỉ liên hệ (1) tungbh@mpi.gov.vn
(2) nguyentuanson@mpi.gov.vn
(3) thuytt@mpi.gov.vn
(4) khoipv@mpi.gov.vn
(5) loclt@mpi.gov.vn
(6) trangnt@mpi.gov.vn
Website http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

 

Comments are closed.

Translate »