TAC

Tên tổ chức Trung tâm hỗ trợ DNNVV, phía Bắc (thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư)
Thế mạnh Tư vấn tại doanh nghiệp, quản lý dự án
Chức năng Hỗ trợ chính sách  ✔
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực  ✔
Tài chính
Khác   ✔
Dịch vụ Chung   ✔
Quản trị  ✔
Sản xuất/ Công nghệ  ✔
Tiếp cận thị trường  ✔
Tiếp cận vốn  ✔
Phát triển nhân lực  ✔
Phòng ban đầu mối Ban Tư vấn
Nhân sự Mr. Chu Vy Viet (Quyền Giám đốc)
(1) Ms. Nguyen My Anh (Quản lý)
(2)Mr. Le Thanh Tuan (Điều phối viên)
Địa chỉ liên hệ (1) myanhmpi@gmail.com
(2)tuanltbkhn@gmail.com
Website http://www.hotrodoanhnghiep.gov.vn

 

Comments are closed.

Translate »