VCCI

Tên tổ chức Trung tâm hỗ trợ phát triển DNNVV (SME PC) – VCCI
Thế mạnh Hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn, công nghiệp phụ trợ, và thương mại
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Trung tâm hỗ trợ phát triển DNNVV
Nhân sự Pham Hoang Tien, Giám đốc
Địa chỉ liên hệ tienph@vcci.com.vn
Website http://vcci.com.vn/

 

Comments are closed.

Translate »