VIETCOMBANK

Tên tổ chức Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Thế mạnh Ngân hàng bán lẻ / hỗ trợ DNNVV
Một trong các ngân hàng được ủy thác SMEDF
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Khối Nguồn vốn ngoài nước
Nhân sự Nr. Nguyen Quang Minh, Giám đốc
Địa chỉ liên hệ minhnq.ho@vietcombank.com.vn 
Website https://www.vietcombank.com.vn/

 

Comments are closed.

Translate »