VIETCOMBANK

Tên tổ chức Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Thế mạnh Ngân hàng bán lẻ / hỗ trợ DNNVV
Một trong các ngân hàng được ủy thác SMEDF
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính  ✔
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn  ✔
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Khối Nguồn vốn ngoài nước
Nhân sự Nr. Nguyen Quang Minh, Giám đốc
Địa chỉ liên hệ minhnq.ho@vietcombank.com.vn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »