VIETTRADE

Tên tổ chức Cục xúc tiến đầu tư Việt Nam  (VIETRADE)
Thế mạnh VIETRADE xúc tiến các hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các công ty nước ngoài
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực
Phòng ban đầu mối Phòng Hợp tác Quốc tế
Nhân sự (1) Mr. Nguyen Manh Hung, Giám đốc
(2) Ms. Nguyen Nhu Hanh, Chuyên viên
Địa chỉ liên hệ (1) hungnm@vietrade.gov.vn
(2) hanhnn@vietrade.gov.vn
Website http://www.vietrade.gov.vn/

 

Comments are closed.

Translate »