VJCC

Tên tổ chức Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC)
Thế mạnh Mô hình đào tạo kinh doanh kiểu Nhật dành cho  các CEO
Chức năng Hỗ trợ chính sách
Nghiên cứu
Xây dựng năng lực  ✔
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung
Quản trị  ✔
Sản xuất/ Công nghệ  ✔
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực  ✔
Phòng ban đầu mối Ban Đào tạo Doanh nghiệp
Nhân sự (1)  Ms. Tran Thi Kieu Minh, Phụ trách Ban
(2) Ms. Le Hoang Lien, Phó Giám đốc
Địa chỉ liên hệ (1) kieuminh@vjcc.org.vn
(2) hoanglien@vjcc.org.vn
Website http://vjcc.org.vn/

 

Comments are closed.

Translate »