VNPI

Tên tổ chức Viện Năng suất Việt Nam (VNPI)
Thế mạnh Tăng cường năng suất và chất lượng
Chức năng Hỗ trợ chính sách  ✔
Nghiên cứu  ✔
Xây dựng năng lực  ✔
Tài chính
Khác
Dịch vụ Chung  ✔
Quản trị  ✔
Sản xuất/ Công nghệ
Tiếp cận thị trường
Tiếp cận vốn
Phát triển nhân lực  ✔
Phòng ban đầu mối Ban Hợp tác Quốc tế
Nhân sự (1) Mr. Nguyen Le Duy – Điều phối Dự án
(2) Ms. Nguyen Thu Hien – Phó Giám đốc VNPI
Địa chỉ liên hệ vnpi@vnpi.vn
nlduy@vnpi.vn
nthien@vnpi.vn
Website www.vnpi.vn

 

Comments are closed.

Translate »